Autorská práva a další ujednání

 

Tento web je pod licencí Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0 CZ)
s těmito licenčními podmínkami:

1. Uživatel má právo s dílem nakládat a vytvářet jiná díla za podmínky,
že dílo nebude využito ke komerčním účelům.
2. Uvedení autora (zdroje) – uživatel má právo s dílem nakládat a vytvářet jiná díla
za podmínky, že zachová informace o původním autorovi (zdroji).
3. Uživatel je oprávněn nakládat pouze s původním a originálním dílem.
Nesmí vytvářet další díla, která jsou od toho původního odvozena.

 

Přebírání informačních celků a feeding dat:

Převzetí informačních celků z tohoto webu (například pro potřeby jiného e-zinu či vzniku obdobného tematického webu) je zakázáno.

Automatické stahování (feeding) dat je bez souhlasu a uzavřené obchodní dohody zakázáno a povede k zablokování přístupu.

Texty:

1) Na články umístěné na tomto webu se vztahují autorská práva dle znění příslušného zákona. Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků, je bez našeho souhlasu zakázáno. Jejich užití, citace apod. je podmíněno souhlasem autora, resp. uvedením zdroje.

2) Anotace k inscenacím mohou vycházet z propagačních materiálů divadel, většinou nám přímo zaslaných. Vyhrazujeme si možnost zaslané texty pozměnit, pokud například anotace není relevantní obsahu a charakteru inscenace.

3) Některé tiskové zprávy divadel kompletně přejímáme a jinak využíváme PR servisu divadel, texty jsou k tomuto užití nám přímo zasílány.

4) Distribuce informačních textů může podléhat editorské úpravě, jsou-li informace podané v textu nepřesné, zavádějící či obsahující pravopisné nebo zásadní syntaktické chyby.

5) Informace zveřejněné na webu vycházejí z běžných veřejně dostupných zdrojů nebo z komunikace s PR divadel.

6) Prosíme o respektování, že toto je otevřený názorový prostor, nejsme tudíž povinni reflektovat na případné osobní námitky. Komentáře uživatelů nevyjadřují stanovisko autorů článků ani redakce. Názory jednotlivých redaktorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko celé redakce. Za věcnou i formální správnost svého textu ručí autor.

Fotografie:

1) Na webu jsou použity rozměrově malé fotografie, zkomprimované jpeg algoritmem tak, aby byla znemožněna další reprodukce v uspokojivé kvalitě, což je v souladu s § 31 zákona 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Fotografie z inscenací jsou do tohoto webu umístěny s laskavým svolením jednotlivých divadel, část jich byla k užití portálu i-divadlo.cz přímo zaslána či předána. Je-li nám znám, je vždy uveden jejich autor. Vlastníky snímků jsou jejich autoři, nikoli portál i-divadlo.cz. Pokud uveřejnění fotografií na těchto stránkách považujete za porušení vašich autorských práv, prosím, kontaktujte nás. Rádi umístíme na tyto stránky reklamní kontakt na autory fotografií apod.

2) Na vlastní fotografie uplatňujeme zákaz jakéhokoliv rozšiřování. Jejich případné užití je podmíněno souhlasem autora a uvedením jména autora. (Dle české verze Autorského zákona může být autorem osoba, nikoli subjekt, takže v tomto případě nestačí uvedení zdroje.) V případě vážného zájmu lze po dohodě vybrané fotografie poskytnout v plné (tiskové) kvalitě.

Obecná charakteristika:

Webový portál i-divadlo.cz, jakož i jeho databáze, je projektem neziskovým a nezávislým. Projekt není v tuto chvíli realizován s finanční podporou jiného subjektu ze státní či soukromé sféry. Nestojí za ním žádná zájmová skupina ze strany divadel nebo divadelních souborů.

Redakce nevykonává zprostředkovatelské činnosti směrem k divadlům / divadelním souborům nebo k umělcům; na tyto žádosti nereflektujeme.

Veškeré administrační úkony jsou prováděny redakcí portálu, přímý přístup třetím stranám není poskytován. Zařazení do databáze podléhá schválení ze strany provozovatele a nelze jej nárokovat. Administrátor nevyhoví žádostem zejména v těchto případech:
- divadelní činnost zacílená na turistický průmysl
- hrací plán subjektu je založen na objednávkách (mateřské školy, obchodní centra...)
- subjekt má amatérský statut *
- zaměření mimo stávající intence webu (tj. zejména opera a klasický balet) *
- nebyly zaslány podklady či nejsou k dispozici informace potřebné pro zařazení (odkazy na facebookové stránky nemůžeme akceptovat jako informační zdroj)

(* V současné době bohužel nedisponujeme takovými kapacitami (časovými a technickými, včetně personálního zajištění), abychom se žánrům, jako jsou opera a klasický balet, či divadlu amatérskému systematicky věnovali.  Velice nás to mrzí a odkazujeme tímto na jiné, specializované portály. Rozšíření záběru těmito směry jsme nuceni podmínit grantovou podporou.)

Řazení evidovaných subjektů je obvykle abecední. V případě dalšího členění v rámci velkých měst viditelnou pozici určuje celková vyhledávanost divadla / souboru uživateli.

Podmínky užívání:

Přístup k internetovým stránkám portálu i-divadlo.cz (dále jen „stránky“) a jejich používání se řídí těmito všeobecnými podmínkami (dále jen „podmínky“). Užíváním stránek jejich návštěvník (dále jen „uživatel“) projevuje souhlas s těmito podmínkami v jejich plné šíři. Tento souhlas je účinný k okamžiku prvního vstupu uživatele na stránky. Provozovatel stránek (dále jen „provozovatel“) si vyhrazuje právo podmínky kdykoli změnit a doplnit.

Provozovatel neposkytuje jakékoli záruky, že se na stránkách nevyskytnou vady nebo že nedojde k jejich výpadkům. Přes veškeré úsilí provozovatel nemůže vyloučit výskyt škodlivých souborů či nevyladěných skriptů a nepřebírá odpovědnost za jakoukoli škodu, která může být způsobena jejich působením. Provozovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za neautorizované změny stránek, zásahy třetích stran, technická selhání, chyby či jakékoli jiné vady, které mohou při provozu stránek nastat.

Redakce nepřejímá právní či jinou odpovědnost za uvedení chybné či nekorektní informace, je-li tato převzatá z oficiálního tiskového nebo informačního materiálu divadla.

Přestože provozovatel vyvíjí maximální snahu, aby obsah stránek byl pravdivý, úplný a přesný, neposkytuje žádnou záruku, že informace zveřejňované na stránkách takové budou. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu, která může vzniknout uveřejněním nepravdivých, neúplných či nepřesných informací. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu, která může vzniknout užíváním stránek, nemožností je užívat, jakož i jakýmkoli jednáním, které bylo učiněno v souvislosti s užíváním stránek. Uživatelé nesou veškerá rizika, která mohou plynout z užívání stránek, z odkazování na stránky a na jejich obsah, nebo ze spoléhání na pravdivost, úplnost a přesnost informací na nich zveřejněných. Uživatelům se nedoporučuje přijímat žádná zásadní osobní, finanční nebo obchodní rozhodnutí na základě informací získaných prostřednictvím stránek.

Portál i-divadlo.cz není prodejcem vstupenek, jsou na něm umístěny pouze odkazy na oficiální prodej vstupenek na webech divadel či dalších prodejních portálů.

Postoje a názory, které jednotliví autoři prezentují ve svých článcích zveřejňovaných na stránkách, nemusí nezbytně vyjadřovat a odrážet názory provozovatele. Za formální a věcnou správnost článku ručí autor. Příspěvky uživatelů zveřejněné v komentářích či diskuzích na stránkách a dále v anketních rubrikách nejsou žádným způsobem spjaty s provozovatelem a ani nevyjadřují jeho názory. Postoje a názory vyjádřené v anketních rubrikách tvořených hlasováním členů redakce či aklamací nevyjadřují nutně jednotné stanovisko celé redakce.

Redakce si vyhrazuje právo nezařadit příspěvky (tiskové zprávy) obsahující aktivistické či ideologicky motivované formulace.
Redakce si vyhrazuje právo nezařadit příspěvky (tiskové zprávy) obsahující propagaci rasové, národnostní, náboženské i jiné nesnášenlivosti či diskriminace.

Provozovatel neručí za obsah jiných internetových stránek, na které odkazuje, a nenese za ně žádnou odpovědnost.

Uživatel není oprávněn využívat obsah stránek k jakýmkoli účelům odporujícím podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům. Uživatel nesmí obsah stránek využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu autorského díla nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů užívaných provozovatelem.

Ochrana osobních údajů uživatelů:

Provozovatel stránek postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími právními předpisy. Provozovatel nezpracovává osobní údaje uživatelů jinak než k zákonným účelům, popřípadě k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Provozovatel shromažďuje se souhlasem uživatelů jejich osobní údaje v následujícím rozsahu: uživatelské jméno, e-mailová adresa, unikátní heslo uživatele pro přístup k účtu registrace na stránkách provozovatele a v případě anket i jméno hlasujícího. Provozovatel neshromažďuje citlivé osobní údaje definované v §4 zákona 101/2000 Sb. Provozovatel nepředává osobní údaje uživatele třetím osobám, resp. subjektům. Výjimku tvoří soutěže, kdy uživatel poskytnutím osobních údajů vyjadřuje souhlas k jejich předání třetí osobě.

DATABÁZE POUŽÍVÁ TECHNOLOGII ŠIFROVÁNÍ UŽIVATELSKÝCH HESEL.