Divadlo Bolka Polívky

Re:kabaret Re:publika

Premiéra: 13.6.2018
Dramaturgie: Matěj Randár. Scéna: Jaroslav Milfajt. Kostýmy: Barbora Kuropatová. Režie: Roman Groszmann.
Spe­ci­ál­ní vydá­ní Re:Kaba­re­tu věno­va­né 30. výro­čí Same­to­vé revo­lu­ce a 100. výro­čí vzni­ku Československa. Ten­to­krát pro­ces­tu­je­me 100 let repub­li­ky a oku­sí­me vše dob­ré i zlé, co se udá­lo na kul­tur­ním a umě­lec­kém poli. Prů­vod­cem tou­to ces­tou bude Cenzura, jejíž do dneš­ní doby saha­jí­cí cha­padla sva­zu­jí lidi s nepo­ho­dl­ný­mi či kontroverzními názory. Při­po­me­ne tvor­bu per­ze­ku­o­va­ných i reži­mem pod­po­ro­va­ných umělců, kte­ří nás bavi­li jak z diva­del­ních for­bín, tele­viz­ních obra­zo­vek, tak i zpoza dveře trezoru...
Divadlo Bolka Polívky
Hodnocení inscenace
Redakce
-
Uživatelé
-
Chci vidět - přidat do seznamu

Volby

Hodnocení (0)


Komentáře uživatelů nevyjadřují stanovisko redakce. Názory jednotlivých redaktorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko celé redakce.